fbpx

Regulamin 9. Forum Employer Branding

 • 1. DEFINICJE:
 1. Forum Employer Branding – konferencja jednodniowa, odbywająca się online w dniu 17 czerwca 2020 roku.
 2. Organizator– Kalitero Julita Dąbrowska z siedzibą w Warszawie przy ul. Górczewskiej 208 lok. 10 NIP: 525-101-42-26, REGON: 145989139
 3. Rezerwacja-zamówienie – zawarcie umowy-zlecenia, gdzie wykonawcą jest Organizator, a zlecającym podmiot przesyłający do Organizatora Formularz Zgłoszeniowy czyli Uczestnik.
 4. Uczestnik – podmiot dokonujący Rezerwacji. Uczestnik jest jednocześnie płatnikiem i odbiorcą faktury VAT zgodnie z danymi udostępnionymi Organizatorowi w Formularzu Zgłoszeniowym wypełnionym online.
 • 2. REZERWACJA UCZESTNICTWA:
 1. Złożenie zamówienia, wypełnienie formularza online jest jednoznaczne z deklaracją udziału w 9.Forum Employer Branding oraz akceptacją niniejszego Regulaminu. Jest to dokonanie Rezerwacji wraz ze wszelkimi prawami i obowiązkami z tego wynikającymi.
 2. Organizator może bez rekompensat i konsekwencji dla siebie odmówić przyjęcia Rezerwacji o czym jest zobligowany poinformować Uczestnika w ciągu 7 dni od daty otrzymania Rezerwacji-zamówienia. Brak takiej odmowy ze strony Organizatora jest potwierdzeniem przyjęcia Rezerwacji.
 • 3. ANULOWANIE REZERWACJI:
 1. Udział w 8.Forum Employer Brandingnie może być wymówiony jednostronnie przez Uczestnika. Uczestnik może odstąpić od Rezerwacji pod warunkiem uiszczenia Opłaty Anulacyjnej składającej się z procentu sumy wartości Rezerwacji, uzależnionego od terminu zgłoszenia rezygnacji. Opłata Anulacyjna wynosi: do 26.5.2020 – 50% kosztów uczestnictwa; Od 27.05.2020 – 100% kosztów uczestnictwa.
 2. Odstąpienie od umowy przez Uczestnika powinno nastąpić w formie pisemnej – informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres skrzynki kalitero@kalitero.com.pl. Za datę odstąpienia uznaje się datę wysłania wiadomości.
 3. Organizator ma zawsze prawo odwołać 9.Forum Employer Branding z powodów klęsk żywiołowych oraz innych okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Forum, leżących po stronach trzecich, jak np. siła wyższa. Uczestnik nie może wówczas dochodzić odszkodowań i jest zobowiązany do uiszczenia wartości Rezerwacji-zamówienia.
 • 4. WARUNKI PŁATNOŚCI:
 1. Uczestnik jest zobowiązany do płatności za udział w 8. Forum Employer Branding w wysokości 398,37 zł netto powiększonej o 23% VAT, czyli kwotę 490,00 zł brutto. Uczestnik jest płatnikiem i adresatem faktury.
 2. Uczestnik otrzyma fakturę VAT jako plik PDF wysłany e-mailem, po dokonaniu płatności.
 3. Uczestnik upoważnia Organizatora do wystawiania faktur bez podpisu Wystawcy.
 4. Brak wpłaty nie oznacza anulowania Rezerwacji-zamowienia.
 5. Organizator ma prawo w dochodzeniu sum wynikających z Rezerwacji-zamówienia oraz postanowień niniejszego Regulaminu oraz odsetek wynikających ze zwłok w płatnościach poprzez podmioty zajmujące się windykacją oraz poprzez należny Sąd.
 6. Koszty dojazdu na 9. Forum Employer Branidng pokrywa Uczestnik.
 7. Materiały, napoje oraz lunch na własny koszt aranżuje dla wszystkich Uczestników Organizator.
 • 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ:
 1. Organizator jest zobowiązany do zawarcia wszelkich niezbędnych umów z podmiotami, tak aby umożliwić organizację 9. Forum Employer Branding.
 2. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie własnego mienia na czas i miejsce 9. Forum Employer Branding, Uczestnik powinien zaaranżować we własnym zakresie.
 3. Organizator nie odpowiada za uszkodzenia mienia Uczestnika, powstałych na skutek stron trzecich.
 • 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 1. Organizator dopuszcza możliwość zmiany poszczególnych postanowień Regulaminu tylko w szczególnych przypadkach zgłaszanych przez Uczestnika. Każda zmiana tych postanowień w stosunku do Uczestnika, będzie mieć formę pisemną.
 2. Uczestnik 9. forum Employer Branding wyraża zgodę na udostępnienie swojego wizerunku, z uwagi na fakt, że Forum odbywa się online na wybranej platformie do wideokonferencji. 
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, częściowego zamknięcia, zmiany prelegentów, zmiany terminu lub lokalizacji 9. Forum Employer Branding  we wszelkich nagłych sytuacjach, niezależnych od Organizatora. W takich przypadkach, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowań.
 4. Przypadki nieuwzględnione w niniejszym Regulaminie będą przedmiotem rozmów, których wyniki zostaną potwierdzone w formie pisemnej.
 5. Ewentualne spory będą w pierwszej kolejności rozstrzygane w drodze negocjacji. Po wyczerpaniu środków polubownych, spory poddane zostaną rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla siedziby Osoby upoważnione przez Organizatora do przyjmowania zgłoszeń i udzielania informacji to: Julita Dąbrowska, kalitero@kalitero.com.pl, tel. 501.597.504.