fbpx

Regulamin 11. Forum Employer Branding

 • 1. DEFINICJE:
 1. Forum Employer Branding – konferencja jednodniowa, odbywająca się online w dniu 05.10.2022
 2. Organizator – Kalitero Julita Dąbrowska z siedzibą w Warszawie przy ul. Górczewskiej 208 lok. 10 NIP: 525-101-42-26, REGON: 145989139
 3. Rezerwacja-zamówienie – zawarcie umowy zakupu wejściówki na 11. forum Employer Branding, poprzez złożenie zamówienia online. 
 4. Uczestnik – podmiot dokonujący Rezerwacji. Uczestnik jest jednocześnie płatnikiem i odbiorcą faktury VAT zgodnie z danymi udostępnionymi Organizatorowi w Formularzu Zgłoszeniowym wypełnionym online.
 • 2. REZERWACJA UCZESTNICTWA:
 1. Dokonanie zakupu wejściówki poprzez wypełnienie formularza online i jego opłacenie jest jednoznaczne z deklaracją udziału w 11. forum Employer Brandingu oraz akceptacją niniejszego Regulaminu. Jest to dokonanie Rezerwacji wraz ze wszelkimi prawami i obowiązkami z tego wynikającymi.
 2. Organizator może bez rekompensat i konsekwencji dla siebie odmówić przyjęcia zamówienia o czym jest zobligowany poinformować Uczestnika w ciągu 7 dni od daty otrzymania Rezerwacji-zamówienia. Brak takiej odmowy ze strony Organizatora jest potwierdzeniem przyjęcia Rezerwacji.
 • 3. ANULOWANIE REZERWACJI:
 1. Udział w 11. forum Employer Brandingu nie może być wymówiony jednostronnie przez Uczestnika. Uczestnik może odstąpić od zakupu wejściówki pod warunkiem uiszczenia Opłaty Anulacyjnej składającej się z procentu sumy wartości zamówienia, uzależnionego od terminu zgłoszenia rezygnacji.
  Opłata Anulacyjna wynosi: zero do 15.08.2022, od dnia 16.08. 2022 do 15.09.2022 – 50% kosztów uczestnictwa; od 16.09.2022 – 100% kosztów uczestnictwa.
 2. Odstąpienie od umowy zakupu wejściówki przez Uczestnika powinno nastąpić w formie pisemnej – informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres skrzynki kalitero@kalitero.com.pl. Za datę odstąpienia uznaje się datę wysłania wiadomości.
 3. Organizator ma zawsze prawo odwołać 11.forum Employer Brandingu z powodów klęsk żywiołowych oraz innych okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Forum, leżących po stronach trzecich, jak np. siła wyższa. Uczestnik nie może wówczas dochodzić odszkodowań i jest zobowiązany do uiszczenia wartości Rezerwacji-zamówienia.
 • 4. WARUNKI PŁATNOŚCI:
 1. Uczestnik jest zobowiązany do płatności za udział w 11. forum Employer Branding w wysokości 399 zł brutto lub niższej w zależności od daty zakupu zgodnie z planem promocji. Uczestnik jest płatnikiem i adresatem faktury.
 2. Uczestnik otrzyma fakturę VAT jako plik PDF wysłany e-mailem, po dokonaniu płatności.
 3. Uczestnik upoważnia Organizatora do wystawiania faktur bez podpisu Wystawcy.
 4. Brak wpłaty w ciagu 3 dni od złożenia zamówienia jest równoznaczny z anulowaniem Rezerwacji-zamówienia.
 5. Organizator ma prawo w dochodzeniu sum wynikających z Rezerwacji-zamówienia oraz postanowień niniejszego Regulaminu oraz odsetek wynikających ze zwłok w płatnościach poprzez podmioty zajmujące się windykacją oraz poprzez należny Sąd.
 • 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ:

16. Organizator jest zobowiązany do zawarcia wszelkich niezbędnych umów z podmiotami, tak aby umożliwić organizację 11. Forum Employer Branding.

 • 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

17. Organizator dopuszcza możliwość zmiany poszczególnych postanowień Regulaminu tylko w szczególnych przypadkach zgłaszanych przez Uczestnika. Każda zmiana tych postanowień w stosunku do Uczestnika, będzie mieć formę pisemną.

18. Uczestnik 11. forum Employer Branding wyraża zgodę na udostępnienie swojego wizerunku, z uwagi na fakt, że Forum odbywa się online na wybranej platformie do wideokonferencji.

19. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, częściowego zamknięcia, zmiany prelegentów, zmiany terminu lub lokalizacji 11. Forum Employer Branding  we wszelkich nagłych sytuacjach, niezależnych od Organizatora. W takich przypadkach, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowań.

20. Przypadki nieuwzględnione w niniejszym Regulaminie będą przedmiotem rozmów, których wyniki zostaną potwierdzone w formie pisemnej.

21. Ewentualne spory będą w pierwszej kolejności rozstrzygane w drodze negocjacji. Po wyczerpaniu środków polubownych, spory poddane zostaną rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla siedziby Osoby upoważnione przez Organizatora do przyjmowania zgłoszeń i udzielania informacji to: Julita Dąbrowska, kalitero@kalitero.com.pl, tel. 501.597.504.

Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej witryny naszym partnerom w zakresie mediów społecznościowych, reklam i analiz. View more
Cookies settings
Akceptuję
Odmawiam
Polityka prywatności i ustawienia plików cookies
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
https://forumemployerbranding.pl/regulamin-strony-i-polityka-prywatnosci/
Save settings
Cookies settings